Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng mới nhất áp dụng từ 31/8/2021

1,200,000

Nội dung trong bộ sách này trình bày các Định mức xây dựng sau:

– Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I

–  Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II

– Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III

– Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV

– Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V

– Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI

–  Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII

– Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Còn hàng

Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng mới nhất áp dụng từ 31/8/2021

1,200,000