Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

70,000

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh viên Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật đã được chỉnh lý bổ sung và tái bản vào năm 1992, 1994, 1996, 2003 2007, đặc biệt là năm 2010, trường Đại học Luật Hà Nội

Còn hàng

giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật Đại Học luật Hà Nội
Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

70,000