Sách Bộ luật Tố Tụng Hình Sự 2015 Sửa Đổi Bổ Sung 2021

150,000

Bộ luật tố tụng hình sự có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Còn hàng

Sách bộ luật tố tụng hình sự 2015 sủa đổi 2021
Sách Bộ luật Tố Tụng Hình Sự 2015 Sửa Đổi Bổ Sung 2021

150,000